جوانه گندم

جوانه گندم جوانه ی گندم یکی از مواد غذائی...